Stretnutie 25.9.2013

Ďalšie stretnutie Inovačného fóra sa uskutočnilo formou Panelových diskusií na tému: "Podpora inovácií v SR" dňa 25. septembra 2013 od 8:30 na CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava. 

 

Tlačová správa: Inovatívne podnikanie je „in“

Bratislava, 25. 9. 2013, Centrum vedecko-technických informácií SR


Slovenské podnikateľské prostredie potrebuje stimuly finančného aj nefinančného charakteru. Inovácie sú jedným z takýchto stimulov. Odpovede, ako využiť všetky dostupné nástroje na ich podporu, dalo Inovačné fórum Slovensko.

Zástupcovia verejného, súkromného i neziskového sektora sa stretli v odbornej diskusii, ktorej témou bola aktuálna situácia v oblasti podpory inovatívneho podnikania na Slovensku. 

Inovačné fórum je platformou združujúcou inovačných expertov z celého Slovenska. Cieľom takýchto stretnutí je doslovne naštartovať vzájomnú spoluprácu všetkých zúčastnených strán a poskytnúť im priestor, v ktorom môžu zdieľať svoje praktické skúseností,“ konkretizuje Ivan Filus z BIC Bratislava, spol. s. r. o., zástupca jednej z koordinátorských inštitúcií tejto platformy. 

„Intenzívne v tomto smere spolupracujeme aj s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), Ministerstvom hospodárstva SR (MH SR) a Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR),“ dopĺňa Filus. 

Medzi aktuálne finančné nástroje podpory malého a stredného podnikania patrí napríklad Rámcový program Európskej únie na podporu podnikania a firiem COSME. Predpokladá sa, že COSME prispeje k ročnému nárastu HDP EÚ o 1,1 mld. €. 

V rámci týchto finančných nástrojov predstavil Ivan Straka prvenstvo ČSOB, ktorá poskytuje úvery pre podnikateľov s podporou Európskeho investičného fondu. 

Ako nefinančné nástroje bol odprezentovaný Národný plán budovania infraštruktúry výskumu a vývoja do roku 2020, ako aj Národný systém podpory transferu technológií (NSPTT) budovaný v rámci národného projektu pod skratkou NITT SK. 

Zahraničnú účasť reprezentoval Radim Kocourek z Jihomoravského inovačního centra, ktorý informoval o skúsenostiach s podporou inovácií v rámci inštitúcie a daného regiónu. 

Podujatie Inovačné fórum Slovensko je organizované v rámci medzinárodného projektu FORT (Fostering Continuous Research and Technology Application), ktorého projektové aktivity za Slovensko zastrešuje CVTI SR.

 

Program

Panel 1 so zameraním na finančné nástroje:

 • Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR do roku 2020
  Ladislav ŠIMKO - riaditeľ Odboru prierezových priorít, Úrad vlády Slovenskej republiky
 • Aktivity Ministerstva hospodárstva SR v podpore inovácií
  Martin HLINKA, riaditeľ Odboru priemyslu a inovácií, Ministerstvo hospodárstva SR
 • Nový rámcový program EÚ pre výskum a inovácie: Horizont 2020
  Daniel STRAKA, výkonný riaditeľ SOVVA a koordinátor Národných podporných štruktúr pre 7RP v SR
 • Rámcový program EÚ na podporu podnikania a firiem: COSME 2014-2020
  Ivan FILUS, BIC Bratislava, národný kontaktný bod pre MSP v 7RP
 • Úvery pre podnikateľov s podporou Európskeho investičného fondu a programu CIP
  Ivan STRAKA, expert na podnikateľské úvery, Československá obchodná banka a.s.
 • Rizikové financovanie ako nástroj rozvoja inovácií
  Ivan ŠTEFUNKO, Neulogy, a.s.

 

Panel 2 so zameraním na nefinančné nástroje:

 • Aktivity Ministerstva školstva v podpore inovácií
  Roderik KLINDA, poradca štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR
 • Súčasnosť a vyhliadky Enterprise Europe Network - najväčšej siete na podporu podnikania a inovácií
  Štefan VRÁTNY, BIC Bratislava, koordinátor Enterprise Europe Network v SR
 • Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku (NITT SK)
  Miroslav KUBIŠ, vedúci Odboru transferu technológií, Centrum vedecko-technických informácií SR
 • Skúsenosti s podporou inovácií v Juhomoravskom kraji
  Radim KOCOUREK, manažér projektového tímu, Jihomoravské inovační centrum
 • Aktivity mesta Bratislava v podpore inovácií
  Ľubica JEAN-JEAN, projektový manažér pre podnikanie a inovácie, Magistrát hl. mesta SR - Bratislava
 • Úloha klastrov v podpore inovácií
  Daniel ÁCS, prezident Únie klastrov SR

Stiahnite si pozvánku s programom v PDF

 

Fotky