Stretnutie 8.4.2014

Panelová diskusia na tému:
"Internacionalizácia a spolupráca s krajinami mimo EÚ"

8. apríla 2014 (utorok), MZVaEZ SR, Hlboká cesta 2, Bratislava

 

Medzinárodná spolupráca, teda spolupráca s krajinami mimo vnútorného trhu EÚ, je čoraz dôležitejšia pre rozvoj podnikania a inovácií. Ako vyplýva zo Správy EK o obchodných a investičných prekážkach na rok 2013, do roku 2015 sa 90 % celosvetového hospodárskeho rastu bude vytvárať mimo EÚ. Rozvojové a rozvíjajúce sa trhy budú predstavovať až 60% svetového HDP do roku 2030. 

Európske MSP sú charakteristické nízkou úrovňou internacionalizácie - iba 25% MSP v EÚ vyváža v rámci vnútorného trhu EÚ a len 13% mimo EÚ. Medzinárodne aktívne MSP majú pritom vyšší obrat, vytvárajú viac pracovných miest a viac inovujú. 

Vo väzbe na spomenuté fakty sme sa v rámci diskusií Inovačného fóra Slovensko venovali národným a európskym iniciatívam a programom, ktorých cieľom je podporiť rozvoj podnikania a inovácií práve prostredníctvom spolupráce s tretími krajinami. Podujatie sa konalo dňa 8.4.2014 v Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR), Hlboká cesta 2, Bratislava.

 

Program Inovačného fóra:

Otvorenie Inovačného fóra

  • Peter BURIAN, štátny tajomník MZVaEZ SR
  • Štefan CHUDOBA, štátny tajomník MŠVVaŠ SR

Panelová diskusia na tému "Internacionalizácia a spolupráca s krajinami mimo EÚ"

  • Slovenská republika a internacionalizácia
   Dagmar REPČEKOVÁ, generálna riaditeľka sekcie hospodárskej spolupráce, MZVaEZ SR

  • Medzinárodná spolupráca v podnikaní, inováciách a výskume s podporou EÚ
   Ivan FILUS, BIC Bratislava, Národný kontaktný bod pre Inovácie v MSP a Prístup k financovaniu
  • Enterprise Europe Network a aktivity Európskej komisie v podpore internacionalizácie
   Štefan VRÁTNY, BIC Bratislava, Enterprise Europe Network 
  • Ciele a aktivity Platformy podnikateľov pre zahraničnú rozvojovú spoluprácu
   Martin BENKO, predseda PPZRS
  • Aktivity Stratégie EÚ pre Dunajský región
   Katarína SZEGÉNYOVÁ, projektová manažérka Únie klastrov Slovenska
  • Diskusia k prezentovaným témam a problematike internacionalizácie a spolupráce s tretími krajinami 

Stiahnite si pozvánku v PDF 

 

Fotky z podujatia: