InnoNews

S podporou iniciatívy Enterprise Europe Network a Podporných štruktúr 7RP pripravujeme sumarizáciu noviniek z oblasti inovácií, výskumu a vývoja pod názvom InnoNews. Na tejto stránke si môžete stiahnuť doterajšie vydania Innonews:

InnoNews 03/2014, 26.5.2014

Z obsahu: Inovačné fórum: Úverové a investičné nástroje pre firmy s podporou EÚ, 19.6.2014, Bratislava. Island a Nórsko sú prvými asociovanými štátmi k Horizont 2020. Vyhlásenie cien pre sociálne inovácie. Brožúra "HORIZONT 2020 - Stručne o programe" od TC AV ČR. Informačné dni k programu Horizont 2020. Poznáme Inovatívne činy roka 2013. Informácie k výsledkom prvých výziev H2020. 3. výročné fórum Stratégie EÚ pre Dunajský región (EUSDR) - 26.-27.6.2014, Viedeň. Danube-INCO.net: Spolupráca a koordinácia VV aktivít medzi ERA a Dunajskou stratégiou. EK hľadá multiplikátorov programu Erasmus pre mladých podnikateľov na národnej úrovni.

 

InnoNews 02/2014, 21.3.2014

Z obsahu: Inovačné fórum Slovensko: "Internacionalizácia a spolupráca s krajinami mimo EÚ", 8.4.2014. Semináre pre Nástroj pre MSP v programe Horizont 2020, 15.4. Košice a 16.4. Bratislava. Seminár Ochrana práv duševného vlastníctva v Číne, 16.4.2014, Bratislava. Inovačné vouchery na Južnej Morave sú aj pre slovenské firmy. Innovation Scoreboard 2014. Slovensko sa umiestnilo na 21. mieste. Výročná správa o MSP v Európe. Správa o Európskych inovačných partnerstvách. Platforma k politike inovácií (IPP). Nové príručky k programu Horizont 2020. Upresnenie k obchodným plánom a synergiám Horizontu 2020 so štrukturálnymi fondami.

 

InnoNews 01/2014, 13.2.2014

Z obsahu: Nové národné kontaktné body pre program Horizont 2020. Od 1. marca 2014 bude oficiálne otvorený nástroj pre MSP. Európska komisia spustila pokračovanie programu Eurostars. Český portál programu Horizont 2020. Štúdia Európskeho parlamentu o účasti MSP v programe Horizont 2020. Inovovali ste? Prihláste sa do súťaže Inovatívny čin roka 2013! Pilotný workshop - Horizont 2020 pre začiatočníkov, 25.2.2014, Bratislava.

 

InnoNews 16/2013, 4.12.2013 - Špeciálne vydanie "Horizont 2020"

Z obsahu: Prvé výzvy na podávanie návrhov budú zverejnené 11. decembra 2013. Otváracia konferencia Horizont 2020 - 21. januára 2014 v Bratislave. Stretnite partnerov na "Horizon 2020 Connections" - 22. januára 2014 v Bratislave. Európska komisia zverejnila návrhy pracovných programov. EÚ aj v Horizonte 2020 podporuje rozsiahle súkromno-verejné partnerstvá. Slovak & Czech Horizon 2020 Space Information day, 13. decembra 2013 v Bratislave. EÚ stále hľadá odborníkov pre najväčší výskumný program. Dňa 3. decembra 2013 Rada EÚ prijala Horizont 2020.

 

InnoNews 15/2013, 11.10.2013

Z Obsahu: Regionálne semináre - komunitárne fondy na vývoj a inovácie - Horizont 2020 a COSME, Prvé výzvy programu Horizont 2020 budú spustené už v decembri 2013, Výzva na inovačné vouchery v SR spustená - termín uzávierky: 31.10.2013, Správa o európskej vede 2013, 3. ročník súťaže Startup Awards.SK 2013, Správa o pokroku Európskeho výskumného priestoru - ERA 2013, 7. Medzinárodná kooperačná burza, Bratislava, 21.11.2013.

 

InnoNews 14/2013, 4.9.2013

Z obsahu: 2. stretnutie Inovačného fóra Slovensko, 25.9.2013 Bratislava. V desiatke najviac inovatívnych krajín sa umiestnilo 6 krajín EÚ, Slovensko je na 36. mieste. Najnovšie vydanie svojej správy "Public Funding Observatory". Európska komisia testuje inovačné vouchery na podporu použitia IKT. Nové číslo newslettru SCOPE II/2013 o 7. rámcovom programe. Analýza účasti malých a stredných podnikov (MSP) v 7. rámcovom programe EÚ. Európska komisia vydala šiestu monitorovaciu správu 7. rámcového programu.

 

InnoNews 13/2013, 31.7.2013

Z obsahu: Inovačné vouchere sa rozbiehajú aj na Slovensku! Výzva pre poskytovateľov VV do 31.8.2013. EÚ a priemysel investujú 22 miliárd EUR do výskumu a inovácií.  Program Eurostars 2 v Horizonte 2020 sa otvára väčšiemu spektru firiem. Správa o medzinárodnej spolupráci EÚ vo vede, technológiách a inováciách. Nový český portál pre európsky výskum. Pracovný dokument k Európskym technologickým platformám.

 

InnoNews 12/2013, 17.7.2013

Z obsahu: Dohoda trialógu o programe Horizont 2020. EK rozširuje portál Access2Finance. Tematická správa Spoločného výskumného centra o normách. Video o prvom držiteľovi ERC grantu pôsobiacom na Slovensku. Program podpory EÚ pre malé a stredné podniky (COSME) pre roky 2014-2020 schválený. Stretnutie ICT organizácií zamerané na bezpečnosť a vizualizácie, 7.10.2013, Viedeň. Európska komisia vydala odporúčanie pre MSP v projektoch "Výskum v prospech MSP".

 

InnoNews 11/2013, 10.6.2013

Z obsahu: Poskytovatelia úverov pre MSP sa môžu zapojiť do výzvy EIF do 30.6.2013. Seminár: Efektívne využitie prostriedkov v schválených projektoch 7.RP - 19.6.2013. EÚ ocenila 9 inovatívnych verejných iniciatív. Správa Európskeho dvora audítorov k realizácii 7RP. Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-21SP-1301 od 24.6.2013 do 1.7.2013. Žiadatelia o nenávratné príspevky z OP KaHR môžu využiť aj mikropôžičkový program. Technologické centrum ČAV vydalo Echo č. 2/2013.

 

InnoNews 10/2013, 6.5.2013

Z obsahu: Európska komisia predložila prehľad o fungovaní Štrukturálnych fondov EÚ v členských štátoch. Zoznam projektov, pridelených financií a stavu implementácie Štrukturálnych fondov v SR. ČSOB je prvou bankou na Slovensku, ktorá ponúka podnikateľské úvery so zárukou EÚ. Podľa správy Európskej komisie je zastúpenie žien v oblasti výskumu v EÚ stále nedostatočné. Nová aplikácia pre MSP k právam duševného vlastníctva pre iPhone aj Android. Informačný deň 7. rámcového programu Európskej únie venovaný FET Flagship projektom. Semináre k "Výskumu materiálov" v 7RP a Horizonte 2020 v Bratislave a Košiciach. Medzinárodný strojársky kooperačný deň - Engineering 2013, 22.5.2013 v Nitre.

 

InnoNews 09/2013, 16.4.2013

Z obsahu: Informačné dni k posledným výzvam 7RP - program Ľudia. Výzva na projekty v oblasti verejného obstarávania na podporu inovácií. Európsky patent je opäť v odsunutý. Európska komisia vydala hodnotenie Únie inovácií 2013. Prvý doktorandský interdisciplinárny študijný program "Pokročilé materiály a nanovedy" v Brne. Zoznam všetkých projektov 7. rámcového programu so slovenskou účasťou. Európska komisia vyhlásila výzvu pre získanie ceny Inovátorka roka.

 

InnoNews 08/2013, 21.3.2013

Z obsahu: Výzva pre inovačné vouchery v JIC je otvorená aj pre slovenské firmy. Výzva 7RP pre individuálne vedecko-výskumné pobyty pre skúsených výskumných pracovníkov. Úverová linka čínskej vlády otvorená pre 16 krajín strednej a východnej Európy. Prieskum o najvýznamnejších obmedzujúcich právnych predpisoch pre MSP v EÚ. Nová klasifikácia univerzít vytvorená za podpory z prostriedkov Európskej únie. Európska komisia vydala brožúrku ku komunikácii projektov 7RP. Európska komisia vydala Sprievodcu sociálnymi inováciami.

 

InnoNews 07/2013, 12.3.2013

Z obsahu: Inovačné fórum Slovensko - platforma, združujúca expertov v oblasti inovácií a výskumu. Porovnanie výskumných výsledkov svetových univerzít a výskumných ústavov. Ďalšie vydanie newslettra Podporných štruktúr 7RP - SCOPE 1/2013. Analýza stavu výskumu, vývoja a inovácií v ČR a ich porovnanie so zahraničím v roku 2012. Akčný plán EÚ pre elektronické zdravotníctvo 2012-2020. Štúdia o transfere vedomostí z verejných výskumných inštitúcií

 

InnoNews 06/2013, 27.2.2013

Z obsahu: Europarlament schválil úniový patent, má podporiť ekonomiku. Analýza účasti Slovenskej republiky v 7. rámcovom programe EÚ. Čo prináša českým MSP účasť v európskych rámcových programoch? International B2B Software Days 2013, 10.4.2013 vo Viedni. Súťaž o ceny pre digitálne technológie v oblasti kreatívnych priemyslov. Možnosti spolupráce s informačnými a poradenskými sieťami EÚ na Slovensku

 

InnoNews 05/2013, 15.2.2013

Z obsahu: Transatlantický portál o práve duševného vlastníctva. Inovácie vo firmách majú naštartovať vouchre, či klastre, tvrdí minister hospodárstva SR. Seminár "Financovanie energeticky efektívnych aktivít v podnikoch", 28.2.2013, Bratislava. Najnovšie vydanie časopisu GR REGIO: Inforegio Panorama je teraz dostupné aj v slovenčine. Záverečná konferencia projektu SPI - Spoločne pre inovácie, 20.2.2013, Žilina. Ocenenia Regiostars - Inovácie v regionálnom a mestskom rozvoji

 

InnoNews 04/2013, 6.2.2013

Z obsahu: Európska komisia publikovala výročnú správu k Spoločným technologickým iniciatívam (JTI). Podporné organizácie v EÚ pre podnikanie požadujú zvýšenie rozpočtu pre MSP v Horizonte 2020. Výzva SIEA - Inovácie a technologické transfery s rozpočtom 110 mil. eur. Technologické centrum AV ČR vydalo publikáciu s názvom 7.RP - príbehy a výsledky.  AutoDay2013, Bratislava - partnerské podujatie v automobilovom priemysle. Technologické centrum AV ČR vydalo Akcie Marie Curie - zmluvné a právne aspekty. TCI Network ponúka zoznam klastrových podujatí na rok 2013

 

InnoNews 03/2013, 29.1.2013

Z obsahu: Súťaž o inovačný voucher v hodnote 5 000 € v oblasti technických vied. Inovačná súťaž Európskeho patentového úradu. Európska komisia predstavila Strategickú inovačnú agendu EIT. Nový ročník ceny o Lokálne energetické akcie - ManagEnergy Award 2013. Závery Inovačného prieskumu EÚ zozbieraného v rokoch 2008-2010. Európsky patentový úrad (EPO) udelil v minulom roku 65 700 európskych patentov. Výzva na vyjadrenie záujmu pre expertov poradenskej skupiny pre program Horizont 2020. Eco-innovators' World - prezentácia výsledkov programu Eco-Innovation

 

InnoNews 02/2013, 22.1.2013

Z obsahu: 7. rámcový program spúšťa výzvu ERA Chairs. Výzva programu COST na vytvorenie výskumných sietí. V programe Eurostars je otvorená priebežná výzva. Informačný deň programu Inteligentná energia Európa bude vysielaný on-line. Komisia predstavila plán stimulácie podnikateľského potenciálu v snahe prinavrátiť Európe rast. Prvá európska konferencia o hodnotení technológií, Praha (13.-15. marca 2013). Medzinárodné partnerské podujatie Future Match 2013 (5.-9. marca 2013), Hannover (SRN)

 

InnoNews 01/2013, 15.1.2013

Z obsahu: výzva programu Inteligentná energia Európa (IEE); výzva v Programe celoživotného vzdelávania (LLP - Leonardo da Vinci); nový e-newsletter k 7. rámcovému programu - SCOPE; EK spúšťa projekty verejného obstarávania inovatívnych riešení; prehľad projektov financovaných v oblasti nových bezpečnostných technológií v 7RP; napriek kríze popredné firmy v EÚ aj naďalej investujú do inovácií; Enterprise Europe Network má už 54 členských krajín; pripravuje sa nový program Central Europe 2014-2020

.