Aktivity

Inovačné fórum Slovensko sa bude zameriavať na tieto aktivity:

  • výmena skúseností z výskumu a vývoja podpory a riadenia inovácií, transferu technológií a ich uplatňovanie v inovačnom podnikaní,
  • prispievanie k budovaniu a rozvoju inovačnej infraštruktúry, inovačného potenciálu a podmienok pre inovačný trh so zreteľom na pravidlá spoločenstva Európskej únie (rámec EÚ pre štátnu podporu výskumu, vývoja a inovácií), 
  • zabezpečovanie súčinnosti s orgánmi štátnej správy a samosprávy v oblasti podpory a riadenia inovácií a ich uplatňovania v inovačnom podnikaní, predkladanie návrhov opatrení a podporných programov v tejto oblasti a po dohode s nositeľmi schválených programov, účasť na zabezpečovaní ich priebehu a hodnotení,
  • získavanie inštitúcií a osobností (vrátane členov vlády a poslancov), predstaviteľov organizácií výskumu, vývoja a inovácií, priemyslu, podnikateľov, regionálnych orgánov, komôr, bánk a ďalších zainteresovaných subjektov pre podporu inovácií a rozvoj inovačného podnikania v SR.