O nás

„Inovačné fórum Slovensko“ je otvorená platforma, združujúca inovačných expertov z celého Slovenska na základe písomne vyjadreného záujmu o účasť na aktivitách Inovačného fóra. Inovačné fórum Slovensko je koordinované spoločnosťou BIC Bratislava, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR.

Koordinačné centrum pre „Inovačné fórum Slovensko“ je ustanovené pri BIC Bratislava, koordinátorovi zastúpenia siete Enterprise Europe Network na Slovensku. „Inovačné fórum Slovensko“ bude organizovať pravidelné stretnutia na prerokovanie aktuálnych otázok v oblasti podpory a riadenia inovácií, transferu technológií a ich uplatňovania v inovačnom podnikaní, reakcií na relevantné legislatívne zmeny. V prípade potreby bude zvolané ad hoc stretnutie na prerokovanie aktuálnych otázok alebo vyjadrenia stanoviska vo významných otázkach tvorby a implementácie inovačných politík a opatrení.

Členstvo v Inovačnom fóre je otvorené pre inštitúcie verejného sektora (ministerstvá a verejné agentúry), miestnej a regionálnej samosprávy, univerzity, výskumné organizácie, inovačné centrá, centrá transferu technológií, asociácie a zväzy, klastre, technologické parky, inkubátory, inovačných expertov alebo finančné organizácie.

Ak máte záujem byť súčasťou Inovačného fóra Slovensko, pošlite nám Vyjadrenie záujmu o účasť na aktivitách Inovačného fóra.